Groenstructuurplan


Het groenstructuurplan is het groene ontwerp voor de openbare buitenruimte. In dit plan worden de groenvakken ingevuld op grond van een visie over die ruimte. Ook in bestaande situaties worden de groene structuren vastgelegd. Aan deze structuren wordt een waarde toegekend waarmee het belang van dat groen voor de toekomst zeker wordt gesteld. Ook hierbij voert ProZicht een uitvoerige analyse uit van de huidige situatie. Op deze manier kunnen bestaande structuren worden versterkt of blijven ze gehandhaafd. .

Uiteindelijk geeft een groenstructuurplan aan welke soorten beplanting gewenst zijn. Deze keuze vloeit voort uit de analyse en is gebaseerd op aspecten als gebruik, bodemopbouw en beschikbare ruimte.

In opdracht van de gemeente Doetinchem hebben we een groenstructuurplan in combinatie met een groenbeheerplan opgesteld. In de wijk is een groot park opgenomen, dit heeft uiteindelijk een belangrijke rol gespeeld in het opstelen van het plan. Het gebruik van het park was in de loop der tijd achteruit gegaan en daardoor werd het park als onveilig ervaren door de bewoners. Door de uitgevoerde analyse kwam naar voren dat problemen met het parkeren en speelplekken in het woongedeelte het gevolg waren van het disfunctioneren van het park. Met een nieuwe structuur van het park ontstond een prettig leefklimaat in de woonwijk en werd het park veiliger. Bijkomend voordeel was dat de ecologie nu ook vrij spel kreeg in het park. Concluderend stellen we daarom ook dat het opnieuw structureren van het groen de leefbaarheid van de gehele wijk duidelijk verhoogd heeft.